Προδιαγραφές προσβασιμότητας

Σχετικά με την προσβασιμότητα της Πύλης και των περιεχομένων της, εδώ πρέπει να επισημανθεί πως το Έργο ενσωματώνει την οριζόντια και υποχρεωτική ένταξη του κριτηρίου της «προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία», δηλαδή την πλήρη εφαρμογή του άρθρου 16 του Γενικού Κανονισμού των Ταμείων (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2006, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999). Ειδικότερα, η δυνατότητα και ευκολία πρόσβασης, είτε φυσική είτε ηλεκτρονική, για διάφορες κατηγορίες ΑμεΑ αποτελεί ένα από τα υποχρεωτικά κριτήρια που το Έργο απαιτεί να λαμβάνονται υπόψη κατά τις διάφορες φάσεις υλοποίησης.

Έτσι, όπως όλα τα αποτελέσματα του έργου, η Πύλη είναι και αυτή προσβάσιμη για άτομα με αναπηρία. Συγκεκριμένα, οι τεχνικές προδιαγραφές της Πύλης εναρμονίζονται πλήρως με διεθνείς καλές πρακτικές, και ιδιαίτερα με τη νέα έκδοση των Οδηγιών Προσβασιμότητας για τον Παγκόσμιο Ιστό (WCAG 2.0) στο μέγιστο επίπεδο συμμόρφωσης (Επίπεδο ΑΑΑ).

Εδώ αξίζει να σημειωθεί πως αν ένας διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τις εν λόγω οδηγίες σε επίπεδο «ΑΑΑ» (τρία Α), τότε εξασφαλίζεται η απουσία ουσιαστικών εμπόδιων που πιθανόν να περιορίσουν ή ακυρώσουν την πρόσβαση κάποιων κατηγοριών χρηστών με αναπηρία. Εντούτοις, δεν εξασφαλίζεται και η παρουσία ειδικών λύσεων και βοηθημάτων που θα διευκολύνουν την πρόσβαση για κάθε κατηγορία χρηστών με αναπηρία.

Έτσι, απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες για την ουσιαστική βελτίωση της προσβασιμότητας και της ευχρηστίας για τα άτομα με αναπηρία (πχ., προσαρμοστικότητα – ελαστικότητα της διεπαφής του χρήστη).